Одна из причин пристрастия людей к порочному – безделье. Когда б он возделывал землю, занимался торговлей, разве мог бы он вести праздную жизнь?
Абай Кунанбаев

Рейтинг: 0.000
Автор:
ISBN:
978-9952-26-
Количество страниц:
560 страниц
Жанр:
Yolçu
Порекомендовать
O, yeddi yaşınacan çarvadar Nüsrәddinin oğlu Yusif, on dörd yaşınacan özündәn ixtiyarsız İosif Eliqulaşvili, otuz yaşınacan Jozef Qrenyö, qırx doqquz yaşınacan Cozef Tiflisi, ondan bәri Mirzә Yusif Tiflisi olan Allahın hәqir bәndәsi, Dar-üs-sürürlu, yәni Tiflis-ül-әsl kimsәdir...

O, Güney Batı mәmlәkәtlәrindәn, Firәngistandan, Veneziadan, İstanbuldan, Anadolu çöllәrindәn, Konyadan, Bağdaddan, Әrzurumdan, Qarsdan, Nәqşivandan, Rәvandan, Әrdәbildәn, Tәbrizdәn, Qәzvindәn, İsfahandan, Muğandan… keçәn yolçudur...

O, krallar, sultanlar, şahlar, hersoqlar, paşalar, xanlar, ağalar, bәylәr, knyazlar, sәrkәrdәlәr, ülәmalar, mirzәlәr… görәn, mәrhәmәt, qәddarlıq, satqınlıq, nәvaziş, vәcd, şәhvәt, aclıq, firavanlıqla rastlaşan, yaşanan eşqlәrin, yıxılan xanәdanların, vurulan başların, mәkrlәrin, riyakarlıqların, çәkilmәz dәrdlәrin şahidi olan sәyyahdır.

Allahın bәxş elәdiyi ağlagәlmәz macәralarla dolu hәyatının izsiz-soraqsız tarixin qәbiristanlığına gömülmәsini istәmir.

“Yolçu” romanı oxucunu tariximizin fırtınalı bir dövrünә – XVIII yüzilin birinci yarısına aparır, onu sevgi, nifrәt, xoşbәxtlik, fәlakәt, işıq, zülmәt qarşıdurmasının dolanbaclarına salır.

Войдите, чтобы добавить цитату.

Войдите, чтобы добавить рецензию.